المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:گراف:سوال ۱

ماکسیمم تطابق

‎ فرض کنید ‎$G$‎ یک گراف دوبخشی با افراز مضاعف ‎$X$‎ و ‎$Y$‎ است. ثابت کنید که ماکسیمم اندازه یک تطابق در ‎$G$‎ برابر است با: ‎\[ |X|‎ - ‎Max_{S\subseteq X}\Big\{|S|-|N(S)|\Big\} \]‎


ابزار صفحه