المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:عملی:سوال ۲

گراف فضایی

یک مسیر ‎$n$‎ راسی در یک گراف دنباله‌ای به طول ‎$n$‎ از رئوس است. یک مسیر فضایی ‎$n$‎ راسی دنباله‌ای از نقاط است که در یک صفحه آمده اند و به صورت یک مسیر به ترتیب به هم وصل هستند. فاصله دو راس مجاور ‎$i$‎ و ‎$i+1$‎ برابر طول یال آن‌ها می‌باشد ( طول یال در فضا برابر مقدار فاصله دو نقطه در صفحه اقلیدسی می‌باشد). فاصله فضایی دو راس ‎$i$‎ و ‎$j$‎ مجموع طول یال‌هایی می‌باشد که راس ‎$i$‎ را به راس ‎$j$‎ می‌رساند ( مسیر متصل کننده این دو راس ‎(‎.

هدف پیدا کردن بیش‌ترین مقدار نسبت فاصله فضایی دو راس ‎$i$‎ و ‎$j$‎ به فاصله اقلیدسی آن‌ها می‌باشد.

ورودی

  • در سطر اول ورودی $2 \leq n \leq 1000$‎ ‎ تعداد نقاط آمده است.
  • در ‎$n$‎ سطر بعدی در هر سطر دو عدد صحیح $0 \leq x_i‎ , ‎y_i \leq 10000$‎ ‎آمده است که مختصات نقطه ‎$i$‎ام در صفحه می‌باشد.

خروجی‎

در تنها سطر فایل خروجی قسمت صحیح مقدار بیشینه نسبت فاصله فضایی و فاصله اقلیدسی را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
‎4
‎0 1
2 3‎
‎3 3
‎1 1‎
6

ابزار صفحه