المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:تئوری:سوال ۱۸

گراف کم‌برخورد

‎ گراف ‎$n$‎ رأسی ساده‌ی ‎$G$‎ طوری در صفحه کشیده شده است که هر یال آن حداکثر توسط ‎$d$‎ یال دیگر قطع شده است. ثابت کنید تعداد یال‌های ‎$G$‎ از ‎$O(nd)$‎ می‌باشد.


ابزار صفحه