المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:تئوری:سوال ۱۲

رنگ کردن مربع‌ها

$n$‎ مربع به ضلع واحد طوری در صفحه قرار گرفته‌اند که اضلاع‌شان موازی محورهای مختصّات بوده و مختصات طولی یا عرضی رئوس هیچ دو مربّعی برابر نیست. یک عدد ‎$k$‎ به شما داده شده است و به شما گفته شده که هیچ ‎$k+1$‎ مربّعی وجود ندارند که هر دوتایشان با هم اشتراک داشته باشند (می‌‎گوییم دو مربع اشتراک دارند اگر و فقط اگر حداقل یک نقطه‌ی مشترک روی صفحه داشته باشند.)

ثابت کنید می‌توان این مربّع‌ها را با حداکثر ‎$2k-1$‎ رنگ، طوری رنگ کرد که رنگ هر دو مربّعی که با هم اشتراک دارند متفاوت باشد.


ابزار صفحه