المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:الگوریتم ها:سوال ۸

چند تا؟

گراف ساده و بدون وزن ‎$G=(V,E)$‎ را در نظر بگیرید. دو رأس ‎$u$‎ و ‎$v$‎ از این گراف داده شده است. می‌خواهیم تعداد کوتاه‌ترین مسیرها بین این دو رأس را پیدا کنیم. الگوریتمی با زمان اجرای ‎$O(|V|+|E|)$‎ برای این کار ارائه کنید. الگوریتم خود را تحلیل و اثبات کنید.


ابزار صفحه