المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:الگوریتم ها:سوال ۲

مغناطیسی

‎ در دفترچه‌ی تلفن معمولی (که در انتهای تقویم‌ها و سررسیدها وجود دارد)، از چه داده‌ساختاری برای نگه‌داری شماره‌ی تلفن‌ها استفاده می‌شود؟ ‎

زمان متوسّط جستجوی ناموفق یک نام در این داده‌ساختار چه‌قدر است؟ اثبات کنید.


ابزار صفحه