المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:عملی:سوال ۱۹

شهر متمدن

کشور یمرم دارای $n$ شهر و $n$ جاده می‌باشد. می‌دانیم به وسیله‌ی این جاده‌ها از هر شهری می‌توان به تمام شهرها رفت. از آن‌جایی که یمرم کشوری متمدن است، ممکن است محل کار افراد با شهری که در آن زندگی می‌کنند متفاوت باشد. می‌خواهیم ببینیم بیش‌ترین فاصله‌ی افراد با محل کارشان چند می‌تواند باشد. فاصله‌ی دو شهر طول کوتاه‌ترین مسیر بین آن دو شهر به وسیله‌ی جاده‌ها می‌باشد.

ورودی

در سطر اول ورودی $n$ آمده. در $n$ سطر بعدی در سطر $i$ ام نخست تعداد همسایه‌های شهر $i$ ام $(d_i)$ و سپس $d_i$ عدد که شماره‌ی شهرهایی که همسایه‌ی شهر $i$ ام هستند آمده.($3\leq n \leq 10^5$)

خروجی

در سطر اول عدد مورد نظر را بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
6
1 2
2 1 3
3 2 4 5
2 3 5
3 3 4 6
1 5
4

ابزار صفحه