المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:عملی:سوال ۱۵

کشور اول

در کشوری $N$ شهر وجود دارد و $M$ جاده‌ی یک‌طرفه بین این شهرها. جمعیت هر یک از شهرها مشخص است. می‌خواهیم برای هر شهر $x$، پرجمعیت‌ترین شهری را پیدا کنیم که می‌توان با شروع از شهر $x$‌ و طی کردن تعدادی جاده به آن رسید. بدیهی است که از شهر $x$ می‌توان به شهر $x$ رسید.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی ابتدا $N$ آمده و سپس در $N$‌ سطر در هر سطر ابتدا جمعیت شهر $i$‌ ام و سپس $d(i)$ تعداد جاده‌های خارج‌ شده از شهر $i$ ام و $d(i)$ شهر که شر $i$ ام به آن‌ها جاده دارد، آمده است.

خروجی

در سطر $i$ ام فایل خروجی جمعیت پرجمعیت‌ترین شهر قابل دسترس از شهر $i$ ام را بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
4
10 2 3 4
15 1 1
5 0
20 1 1
20
20
5
20

ابزار صفحه