المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:عملی:سوال ۱۱

مشکل طرح سوال یا اسرار جلسه‌ی کمیته

اول دوره‌ی امسال یک جلسه گذاشته شد که همه‌ی سوال‌داران المپیاد کامپیوتر در آن حضور به هم رساندند. در این جلسه که هفت‌روز و هفت‌شب به طول انجامید، تمامی این سوالات مطرح و ارزیابی شدند. به هر سوال با توجه به میزان دشواری، خوبی و … نمره‌ای داده شد که میزان مناسب بودن آن سوال را مشخص می‌کرد.

پس از این ماجرا یک وظیفه‌ی دشوار نمود پیدا کرد: وظیفه‌ی انتخاب سوالات برای آزمون‌های دوره. دشواری از این جهت بود که کمیته‌ی بین‌المللی المپیادهای کامپیوتر طی آخرین نشست خود برای مجموع نمرات سوال‌ها حد بیشینه‌ای در نظر گرفته بود. گذر از این حد بیشینه که حبناک نام گرفته است، ممکن است عواقب ناخوشایندی برای ما در بر داشته باشد.

بایستی تعدادی از این سوالات را انتخاب می‌کردیم به طوری که مجموع نمرات آن‌ها از حبناک بیش‌تر و البته بیش‌ترین میزان مناسب بودن را برای کل سوالات داشته باشیم. طی این شرایط هدف ثانویه‌ی ما کاهش تعداد سوالات و در نتیجه تسهیل و تسریع تصحیح اوراق بود.

ورودی

سطر اول ورودی $n$ تعداد سوالات مطرح شده و سطر دوم حبناک را نشان می‌دهد. $n$ سطر بعدی نیز هر کدام، نمره‌ی یک سوال را نشان می‌دهد.($1 \leq n \leq 500000$)

خروجی

در سطر اول حداکثر میزان مناسب بودن سوالات دوره را بنویسید. در سطر بعدی کم‌ترین تعداد سوالات لازم برای تحقق این میزان مناسب بودن را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۳ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5
45
15
25
15
12
1
43
4

ابزار صفحه