المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۴:عملی:سوال ۱

دوز

یک جدول $m \times n$ داریم . در هر خانه آن یک مهره رنگی وجود دارد. در هر حرکت،‌تمام مهره‌هایی که دوز باشند در یک لحظه ناپدید می‌شوند. اگر در یکی از راستاهای افقی، عمودی یامورب حداقل سه خانه مجاور وجود داشته باشند که مهره‌های این خانه‌ها هم‌رنگ باشند، مهره‌های آن خانه‌ها در آن لحظه دوز هستند. پس از ناپدید شدن همه مهره‌های دوز در یک لحظه، در هر ستون همه مهره‌ها پایین پایین می‌ریزند تا زیر آن‌ها خانه خالی وجود نداشته باشد.سپس دوباره همه مهره‌های دوز به طور هم‌زمان ناپدید می‌شوند و دوباره عمل پایین ریختن مهره‌ها صورت می‌گیرد و این کار وقتی متوقف می‌شود که دیگر مهره دوزی وجود نداشته باشد. برنامه‌ای بنویسید که وضعیت اولیه جدول را بگیرد و وضعیت نهایی آن را مشخص کند.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی ابتدا $m$ و $n$ آمده‌اند و بعد در $m$ سطر بعدی در هر سطر $n$ عدد به نشانه رنگ مهره‌هیا یک سطر آمده است.(فرض کنید رنگ مهره‌ها عددی بین ۱ تا $10^5$ است و $m,n\leq 100$.)

خروجی

در $m$ سطر وضعیت نهایی جدول را بنویسید. اگر در یک خانه مهره‌ای وجود نداشت عدد صفر را در آن خنه بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۳ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5 5
2 2 4 2 3
2 1 5 4 3
5 2 1 3 3
3 5 1 1 2
2 4 1 3 1
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 2 0
3 2 0 3 0
2 2 0 3 2

ابزار صفحه