المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:گراف:سوال ۷

سوال ۷

کوچک‌ترین عدد $m$ را بیابید، که هر طور یال‌های گراف $K_n$ را با $m$ رنگ، رنگ‌آمیزی کنیم (به طوری که همه‌ی رنگ‌ها ظاهر شوند) حتما یک مثلث رنگی (مثلثی که هر سه یالش رنگ متفاوت دارند) پیدا شود.


ابزار صفحه