المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:گراف:سوال ۶

دور پررنگ

ثابت کنید هر گراف کامل $2^n$ راسی را می‌توان طوری رنگ‌آمیزی یالی بهینه کرد که روی هر دور هامیلتونی آن حداقل $n$‌رنگ ظاهر شود.


ابزار صفحه