المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:عملی:سوال ۳

خرگوش گرسنه

یک جدول $n\times n$ داریم که در $k$ تا خانه‌های آن هویج قرار داده‌ایم. یک خرگوش می‌خواهد همه‌ی هویج‌ها را بخورد. خرگوش از خانه‌ی بالا و سمت چپ جدول شروع می‌کند و باید در نهایت به خانه‌ی پایین و سمت راست برسد. در ضمن فقط می‌تواند در دو جهت پایین و سمت راست حرکت کند. هر گاه روی خانه‌ای قرار داشته باشد که در آن‌جا هویج باشد٬ می‌تواند آن هویج را بخورد.

شما باید برنامه‌ای بنویسید که تعیین کند آیا خرگوش می‌تواند تمام هویج‌ها را بخورد یا نه.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی عدد $T$‌ (تعداد جدول‌ها) آمده، که $1 \leq T \leq 10$.‎ سپس $T$ بلاک می‌آید، که هر بلاک بدین صورت است. اول در یک سطر عدد $n$ که ( $1 \leq n \leq 100$‎)و بعد $k$ آمده‌اند. سپس در $k$ سطر، در هر سطر شماره‌ی سطر و ستون یک هویج آمده است. (خانه‌ی ردیف اول و ستون اول در بالا و سمت چپ است.)

خروجی

شما باید به ازای هر جدول در فایل ورودی یک سطر بنویسید شامل $”Yes”$ یا $”No”$.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
5 4
3 4
2 3
1 1
4 4
6 3
2 2
4 5
5 4
Yes
No

ابزار صفحه