المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:عملی:سوال ۱۳

مسیر در ماتریس اعداد

یک ماتریس $n\times n$ داریم که در هر خانه‌ی آن یک عدد طبیعی نوشته شده است. قصد داریم با شروع از ضلع بالایی آن، به ضلع پایینی برویم به طوری که:

  • مسیر تنها از خانه‌های ماتریس استفاده کند.
  • در طول مسیر حرکت رو به بالا نداشته باشیم. (تنها می‌توانیم به چپ، راست یا پایین برویم).
  • مجموع خانه‌های مسیر کمینه شود.

برنامه‌ای بنویسید که مجموع خانه‌های این مسیر را بیابد.

ورودی

در خط اول فایل ورودی عدد $n$ نوشته شده. در $n$ سطر بعد مقدار خانه‌های ماتریس آمده است. تمامی اعداد ورودی کم‌تر از ۳۰۰۰ هستند.

خروجی

در فایل خروجی مقدار مجموع خانه‌های مسیر مورد نظر را بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
4
5 3 1 4
1 1 1 10
1 9 9 9
1 8 7 6
6

ابزار صفحه