المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:عملی:سوال ۱۲

پشته

فرض کنید اعداد ۱ تا $n$ به ترتیب در ورودی آمده باشد یک پشته داریم و سه دستور $out$، $pop$ و $push$. دستور $out$ اولین عدد ورودی را در خروجی می‌نویسد دستور $push$ عدد ورودی را در پشته قرار می‌دهد و دستور $pop$ آخرین عدد پشته را در خروجی قرار می‌دهد. دنباله‌ی خروجی به ما داده شده است می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توان از روی ورودی ۱ تا $n$ این خروجی را تولید کرد یا نه و در صورت امکان دستورات مربوط به تولید آن را بنویسید.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی عدد $n$ ( $n<200$ ) و در سطر بعد دنباله‌ی اعداد آمده است.

خروجی

در سطر اول فایل خروجی یکی از دو عبارت $possible$ یا $impossible$ را بنویسید و در صورت امکان دنباله‌ی دستوراتی که خروجی را تولید می‌کنند بنویسید (در هر سطر یک دستور).

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
4
1 3 2 4
possible
out
push
out
pop
out‎

ابزار صفحه