المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:تئوری:سوال ۱۵

سوال ۱۵

فرض کنید $\phi(d)$ تعداد اعداد مثبت کوچک‌تر از $d$ باشد که نسبت به $d$ اولند. می‌دانیم که $m=\sum_{d|m} \phi (d)$. در ماتریس $B_{n\times n}$، درایه‌ی $b_{ij}$ برابر بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک $i$ و $j$ و در ماتریس $A_{n\times n}$ درایه‌ی $a_{ij}$ برابر ۱ است اگر $i|j$ و برابر ۰ است اگر $i\nmid j$. همچنین فرض کنید $C_{n\times n}$ ماتریسی باشد که در آن $C_{ii}=\phi (i)$ و بقیه‌ی درایه‌ها برابر ۰ هستند. ثابت کنید:

  • $ACA^T=B$ ( $A^T$ ماتریسی است که در آن $a_{ij}^T=a_{ij}$. )
  • $det(B)=\phi (1)...\phi (n)$

ابزار صفحه