المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:تئوری:سوال ۱۳

سوال ۱۳

به چند طریق می‌توان اعداد $a_1,a_2,...,a_n,b_1,b_2,...,b_n$ را مرتب کرد به طوری که برای هر $i$، $a_i$ پیش از $b_i$، $a_i$ پیش از $a_{i+1}$ و $b_i$ پیش از $b_{i+1}$ آمده باشد؟


ابزار صفحه