المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۶:سوال ۱۶

Square

به یک جدول $n\times m$ جدول باینری می‌گوییم، اگر از اعداد صفر یا یک تشکیل شده باشد. به عبارت دیگر ﺑ‰ﻪ ﺟ‰ﺪﻭﻟ‰ﯽ ﮐ‰ﻪ ﺍﺯ ﺻ‰ﻔ‰ﺮ ﻭ ﯾ‰ﮏ ﺗ‰ﺸ‰ﮑ‰ﯿ‰ﻞ ﺷ‰ﺪﻩ ﻭ $n\times m$ ﺍﺳ‰ﺖ، ﯾ‰ﮏ ﺟ‰ﺪﻭﻝ ﺑ‰ﺎﯾ‰ﻨ‰ﺮﯼ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.

ﻭ ﯾﺎ ﺟﺪﻭل دارای $n$ سطر و $m$ ستون را جدول باینری می‌گوییم، اگر و فقط اگر جز صفر و یک حاوی عدد دیگری نباشد.

ﻣﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺎﯾﻨﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻭﯼ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻻ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺎﯾﻨﺮی $n\times m$، بیابید

ورودی

ﺩﺭ ﺳﻄﺮ ﺍﻭﻝ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ $n$ و $m$ می‌آید و سپس در $n$ سطر بعد، در هر سطر $m$ عدد (صفر یا یک) آمده است.

خروجی

ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﺮ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﺭﺍ ﭼﺎﭖ ﮐﻨﯿﺪ.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۱۲۸ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4 3
0 1 0
1 0 1
0 0 0
1 1 1
3

ابزار صفحه