المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۴:سوال ۴

K امین درخت جستجو

می‌خواهیم بدانیم اگر همه‌ی درخت‌های جستجوی دودویی ممکن با راس‌های ۱ تا $N$ را به صورت $Pre-Order$ بنویسیم و دنباله‌های حاصل را به ترتیب صعودی همانند فرهنگ لغات مرتب کنیم؛ $k$ امین جایگشت کدام است.

ترتیب $Pre-Order$ یعنی ابتدا ریشه و سپس زیردرخت سمت چپ و بعد هم زیردرخت سمت راست را بنویس.

ورودی

در فایل ورودی در یک سطر $N$ و $k$ آمده‌اند. ($1\leq N < 30$ و $1\leq k < 10^18$)

خروجی

در فایل خروجی در یک سطر جایگشت مورد نظر از اعداد ۱ تا $N$ را بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
5 11 2 3 4 5

ابزار صفحه