المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۴:سوال ۱

آی‌کیوها

تعدادی دانش‌آموز در یک امتحان هوش نمراتی کسب کرده‌اند. به یک نفر از آن‌ها در یک جمع از دانش‌آموزان «آی‌کیو» گفته می‌شود اگر نمره هوشش بیش‌تر یا مساوی میانگین نمرات هوش آن جمع شود. حال می‌خواهیم تعدادی از دانش‌آموزان را انتخاب کنیم به گونه‌ای که تعداد آی‌کیو‌ها دراین جمع بیشینه گردد.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی ابتدا تعداد دانش‌آموزان آمده است و در سطر دوم نمرات کسب شده در امتحان هوش توسط این دانش‌آموزان آمده است. نمرات اعداد طبیعی هستند.

خروجی

در سطر اول فایل خروجی ابتدا تعداد افراد جمع انتخاب شده از دانش‌آموزان و همچنین تعداد آی‌کیو‌های این جمع را بنویسید ودر سطر دوم آی‌کیو افراد انتخاب شده را بیاورید. در صورتی که مسئله بیش از یک جواب داشت هر جواب دلخواهی را می‌توانید درج کنید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
5
1 10 100 100 100
4 3
1 100 100 100

ابزار صفحه