المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۲:سوال ۱۴

زیر جدول

جدولی $m$ در $n$ از اعداد صحیح به شما داده شده است. شما باید کوچک‌ترین زیر جدول از جدول فوق را (از نظر مساحت) پیدا کنید که تمام اعداد جدول را در خود داشته باشد.

ورودی

در خط اول به ترتیب اعداد $m$ و $n$ و در $m$ خط بعدی در هر خط $n$ عدد آمده است. ($m,n\leq 400$)

خروجی

در یک خط سه عدد $s$ و $x$ و $y$ را که $s$ نشان‌دهنده‌ی مساحت و $x$ و $y$ نشان‌دهنده‌ی شماره‌ی سطر و ستون گوشه‌ی بالا و سمت چپ مستطیل یافته شده می‌باشد را بنویسید.

شما باید بین جواب‌های ممکن، جوابی بنویسید که اولا $x$ را کمینه کند و بین $x$ های مساوی $y$ را کمینه کند.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
6 5
1 1 1 1 1
1 1 2 3 1
1 1 1 4 5
1 1 1 6 5
5 5 5 5 5
8 2 3

ابزار صفحه