المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۲:سوال ۱۳

حاصل ضرب

فرض کنید دنباله‌ی $a_1,a_2,...,a_n$ از اعداد ۱ و ۱- تشکیل شده است. به ازای $m$ زیرمجموعه‌ی ۳ عضوی از اعداد این دنباله مقدار حاصل ضرب اعضای هر کدام از این مجموعه‌ها به شما داده می‌شود. سپس تعداد $k$‌ زیرمجموعه از دنباله به شما داده می‌شود و شما باید (در صورت امکان) بگویید که حاصل ضرب اعضای آن‌ّها چقدر می‌شود.

ورودی

در خط اول به ترتیب اعداد $n$ و $m$ و $k$ آمده‌اند که $m\leq n \leq 500$ و $k\leq 15$ هستند.

در خط $i+1$ ام نیز به ترتیب اعداد $d_{i1}$ و $d_{i2}$ و $d_{i3}$ و $p$ آمده‌اند که به معنی برقراری رابطه‌ی $p=a_{d_{i1}} a_{d_{21}} a_{d_{31}}$ می‌باشد.

در $k$ خط بعد هم در هر خط، زیرمجموعه‌ای از اعداد ۱ تا $n$ آمده است.

خروجی

خروجی از $k$ عدد در یک خط تشکیل شده که عدد $i$ ام، مقدار حاصل ضرب از دنباله‌ است که با اندیس‌های آمده در خط $k+m+1$ ام ورودی مشخص می‌شود. اگر مقدار حاصل ضرب قابل تعیین نبود عدد ۰ را در خروجی بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
9 4 3
1 2 3 -1
4 5 6 -1
7 8 9 1
7 5 3 1
1 2 3 4 5 6
1 9 5
9 8 7 6 5 4
1 0 -1

ابزار صفحه