المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی سوم:دوره ی ۳۲:سوال ۵

محدود شده

تمام پاسخ‌های ارائه شده در این سوال با فرض $\Delta = 10256483$ محاسبه شده‌اند.

$2$- الف ($33$ نمره) :

پاسخ

1279558

$2$- ب ($33$ نمره) :

پاسخ

3205638

$2$- ج ($34$ نمره) :

پاسخ

1557460


ابزار صفحه