المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی سوم:دوره ی ۳۲:سوال ۳

علی دایی ۲

تمام پاسخ‌های ارائه شده در این سوال با فرض $\Delta = 10256483$ محاسبه شده‌اند.

$3$- الف ($33$ نمره) :

پاسخ

4384122

$3$- ب ($33$ نمره) :

پاسخ

1037916

$3$- ج ($34$ نمره) :

پاسخ

4330610


ابزار صفحه