المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی سوم:دوره ی ۳۲:سوال ۲

درخت پالتی

تمام پاسخ‌های ارائه شده در این سوال با فرض $\Delta = 10256483$ محاسبه شده‌اند.

$2$- الف ($25$ نمره) :

پاسخ

2145227

$2$- ب ($25$ نمره) :

پاسخ

8577391

$2$- ج ($25$ نمره) :

پاسخ

1307767

$2$- د ($25$ نمره) :

پاسخ

6552382


ابزار صفحه