المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی سوم:دوره ی ۳۲:سوال ۱

پشه

تمام پاسخ‌های ارائه شده در این سوال با فرض $\Delta = 10256483$ محاسبه شده‌اند.

$1$- الف ($25$ نمره) :

پاسخ

7310953

$1$- ب ($25$ نمره) :

پاسخ

1017468

$1$- ج ($25$ نمره) :

پاسخ

8183732

$1$- د ($25$ نمره) :

پاسخ

3070057


ابزار صفحه