المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی سوم:دوره ی ۲۴:سوال ۴

فرار ببعی

ببعی در گوشه ی بالا و سمت چپ یک ماز ایستاده است. او در هر مرحله می تواند به یکی از خانه های مجاور ضلعی اش برود، در صورتی که دیواری بین این دو خانه نباشد. او می خواهد به خانه ای که گاوی در آن قرار دارد و در نقشه مشخص شده است برسد. ببعی برای رسیدن به گاوی باید مسیر یکتایی را طی کند. این مسیر را می توان با دنباله ای از ارقام نشان داد. به این ترتیب که هر حرکت به جهت های راست، بالا، چپ و پایین را به ترتیب با ارقام ۱، ۲، ۳ و ۴ نشان می دهیم. اگر این ارقام را از چپ به راست بنویسیم یک عدد بزرگ به دست می آوریم. ببعی برای رسیدن به گاوی نیاز به باقیمانده ی این عدد بر ‎$\Delta$ دارد.شما باید این باقیمانده را برای هر بخش از سوال حساب کنید.

$4$- الف)‌ (۱۱ نمره) :

$4$- ب) (۱۱ نمره) :

$4$- ج) (۱۱ نمره) :


ابزار صفحه