المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی سوم:دوره ی ۲۰:سوال ۹

مری و مکس

فایل marysub.txt فایل متن زیرنویس فیلم انیمیشن Mary and Max است. این فایل از ۱۰۷۶ بلوک تشکیل شده است که در هر بلوک:

  • ابتدا شماره بلوک (با شروع از ۱) نوشته می‌شود.
  • سپس زمان شروع و پایان آن بلوک نوشته می‌شود. این دو زمان، معرف زمانی از فیلم هستند که متن بلوک (بخش سوم بلوک) نمایش می‌یابد. این دو زمان به فرمت $H:M:S,L$ هستند که $H$ و $M$ و $S$ و $L$‌ به ترتیب مرف ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه (هزارم ثانیه) آن زمان هستند.
  • نهایتا متن مربوط به آن بلوک نوشته می‌شود. این متن بایک خط خالی پایان می‌یابد.

برای مثال بلوک سوم می‌گوید که از زمان $00:01:05,250$ تا زمان $00:01:08,290$ یعنی به مدت ۳ ثانیه و ۴۱ میلی‌ثانیه (جمعا ۳۰۴۱ میلی‌ثانیه) متن (Tyres screech) نمایش داده می‌شود. دقت کنید که بازه‌ی زمانی هر بلوک از دو طرف بسته است و شامل خود آن میلی ثانیه‌ها هم می‌شود. می‌توانید فرض کنید که زمان شروع هر بلوک (از بلوک دوم و به بعد) از زمان پایان بلوک قبلی، جلوتر است.

آیدا می‌خواهد بداند کلا در این فیلم که حدود یک ساعت و نیم است، در چند میلی ثانیه‌ی آن زیرنویس وجود دارد؟ این تعداد میلی‌ثانیه را $A$‌بگیرید. مقدار باقی‌مانده‌ی تقسیم $A$ بر $\Delta$ چند است؟


ابزار صفحه