المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی سوم:دوره ی ۲۰:سوال ۱۱

آب خوردن

عدد $1389^{1431}$ را $A$‌می‌نامیم. حاصل ضرب شش رقم سمت راست عدد $A$ را $B$ می‌گیریم. باقی‌مانده‌ی تقسیم $B$ بر $\Delta$ چند است؟


ابزار صفحه