المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی سوم:دوره ی ۱۹:سوال ۳

تولدت مبارک

فرض کنید شما در یک کلاس ۶۷ نفره درس می‌خوانید و می‌خواهید از بین ۶۶ نفر دیگر کلاس، دقیقا ۳۳ نفر را به مهمانی تولد خود دعوت کنید.

اگر تعداد راه‌های انجام این کار را $T$ بگیریم؛ باقی‌مانده $T$ بر $\Delta$ چند است؟

پاسخ

‎
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
typedef long long LL; 
 
const int MAX_N = 100; 
 
LL c[MAX_N][MAX_N]; 
 
int main() { 
 int n = 66; 
 c[0][0] = 1; 
 for (int i=1; i<=n; i++) { 
  c[i][0] = c[i][i] = 1; 
  for (int j=1; j<i; j++) 
   c[i][j] = c[i-1][j] + c[i-1][j-1]; 
 } 
 
 LL k = c[66][33]; 
 int sum = 0; 
 for (; k>0; k/= 10) 
  sum += (k%10); 
 cout << sum << endl; 
 
 return 0; 
}

ابزار صفحه