المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی سوم:دوره ی ۱۹:سوال ۱

آب خوردن

مقدار $1388^{2010}$ را $A$ می‌نامیم. حاصل ضرب شش رقم سمت راست عدد $A$ را $B$ می‌گیریم. باقی‌مانده‌ی تقسیم $B$ بر $\Delta$ چند است؟

پاسخ

‎
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() { 
  long long k = 1388; 
  for (int i=2; i<=2010; i++) 
   k = (k * 1388) % 1000000; 
 
  int s = 1; 
  for (; k > 0; k /= 10) 
   s *= k % 10; 
  cout << s << endl; 
  return 0; 
}

ابزار صفحه