المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۷:سوال ۱

جابه‌جایی مهره‌ها

یک صفحه‌ی $3\times 3$ را در نظر بگیرید که دو مهره‌ی سفید و دو مهره ی سیاه در آن به صورت شکل «الف» قرار گرفته‌اند. $B$ نشان‌دهنده‌ی مهره‌ی سیاه و $W$ نشان‌دهنده‌ی مهره‌ی سفید است.

هر یک از مهره‌ها را می‌توان به این صورت حرکت داد: آن مهره را برداشته و در خانه‌ای که دو ستون و یک سطر، یا دو سطر و یک ستون با آن فاصله دارد قرار می‌دهیم؛ مشروط بر این که خانه‌ی مقصد خالی باشد. (این نوع حرکت همان حرکت مهره‌ی اسب در شطرنج است.)

آیا می‌توانیم با حرکت دادن مهره‌ها، به تعداد و ترتیب دل‌خواه، موقعیت صفحه را به شکل «ب» تبدیل کنیم؟ توضیح دهید.


ابزار صفحه