المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۵:سوال ۵

سوال ۵

در یک مهمانی $n$ نفر حضور دارند. به ازای یک عدد ثابت $k$، ($1≤k≤n-1$)، هر یک از این افراد با $k$ نفر از بقیه‌ی مهمانان دست می‌دهد. می‌دانیم که لااقل ۱+$\lfloor \frac n2 \rfloor$ نفر وجود دارند که دوبه‌دو باهم دست داده‌اند. ثابت کنید که در این مهمانی هر دو نفر باهم دست داده‌اند. (منظور از $\lfloor x \rfloor$ بزرگ‌ترین عدد صحیح کوچک‌تر یا مساوی با $x$ است.)


ابزار صفحه