المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۵:سوال ۱

سوال ۱

می‌خواهیم با استفاده از $\frac {n^3 - (n-2)^3}2$ عدد آجر $ 1×1×2 $ شکل پوسته‌ی خارجی یک مکعب$ n×n×n $ را بسازیم. ( منظور از پوسته‌ی خارجی مکعب $n×n×n$، یک مکعب $n×n×n$ است که یک مکعب $(n-2)×(n-2)×(n-2)$ از وسط آن برداشته شده است.) ثابت کنید که این کار تنها وقتی امکان‌پذیر است که$ n$ عددی زوج باشد.


ابزار صفحه