المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۴:سوال ۵

سوال ۵

رستورانی را در نظر بگیرید که دارای ۲۳ صندلی با شماره‌های ۱ تا ۲۳ است. این صندلی‌ها در یک خط مستقیم قرار دارند. فرض کنید که مشتریان این رستوران، به‌صورت یک‌نفره و یا در دسته‌های دو نفره وارد رستوران می‌شوند و اعضای هر دسته‌ی دونفره با هم از رستوران خارج می‌شوند. همچنین فرض کنید که هیچ‌گاه در یک‌زمان بیش‌تر از ۱۶ نفر مشتری در این رستوران وجود ندارد.

ثابت کنید که اگر هیچ مشتری یک‌نفره در صندلی‌های با شماره‌ی ۲، ۵، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۷ و ۲۰ ننشیند، آن‌گاه همواره می‌توان مشتری‌های دونفره را بدون جدا کردن از یکدیگر در صندلی‌های کنار هم در رستوران نشاند. (توجه داشته باشید که هیچ مشتری نشسته را نمی‌توان تغییر مکان داد.)


ابزار صفحه