المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۴:سوال ۲

سؤال 2

مجموعه‌ی $A= {1,2,...,k}$ را در نظر بگیرید. دنباله‌ی $T_1,T_2,...,T_n$ یک زنجیره به طول $ n$ خوانده می‌شود، اگر هر یک از$ T_i$ها یک زیرمجموعه از مجموعه‌ی $A$ باشد و برای هر $ 1≤i≤n-1 $ داشته باشیم: $T_i⊆T_{i+1}$.

تعداد زنجیره‌های به طول $ n$ را محاسبه کنید و ادعای خود را اثبات نمایید.


ابزار صفحه