المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۳:سوال ۲

سوال ۲

می‌خواهیم تعدادی سکه با وزن‌های متفاوت را با یک ترازوی دو کفه‌ای و بدون استفاده از وزنه و با حداقل تعداد وزن کردن مرتب نماییم. واضح است که سه سکه را می‌توان با حداکثر سه بار وزن کردن مرتب نمود: ابتدا ترتیب وزن‌های دو عدد از این سکه‌ها را با یکبار وزن کردن به‌دست می‌آوریم. اگر نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی کوچک‌تر باشد، نتیجه را می‌توان به صورت نمایش داد. سپس سکه‌ی بعدی را با حداکثر دوبار وزن کردن، بین «زنجیره‌ی» دوتایی اضافه می‌نماییم. ترتیب نهایی به صورت در می‌آید.

الف) نشان دهید که چهار عدد سکه را می‌توان با حداکثر ۵ بار وزن کردن مرتب کرد.

ب) نشان دهید که پنج سکه را می‌توان با حداکثر هفت بار وزن کردن مرتب کرد..


ابزار صفحه