المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۳۰:سوال ۲

سوال ۲

ناخدا و ۵ نفر از ملوانانش سر یک میز دایره‌ای نشسته‌‌اند. هر کدام از افراد دور میز به احتمال $\frac{1}{2}$ کرونا دارند. پس از هر یک ساعت اگر فردی مریض باشد هر دو نفر کناریش را مریض می‌کند. چه قدر احتمال دارد پس از ۲~ساعت همه‌ی افرادی که دور میز نشسته‌اند مبتلا شده باشند؟

  1. $\frac{57}{64}$
  2. $\frac{3}{16}$
  3. $\frac{63}{64}$
  4. $\frac{1}{2}$
  5. $\frac{21}{32}$

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

  • در ابتدا هیچ کس کرونا نداشته باشد: در اینصورت هیچ کس در انتها کرونا ندارد. احتمال این رخداد $\frac{1}{2}^6 = \frac{1}{64}$ است.
  • در ابتدا یک نفر کرونا داشته باشد: در این‌صورت پس از گذشت دو ساعت فرد روبروی فرد مبتلای اولیه چون فاصله‌ی ۳ دارد مبتلا نشده است. احتمال این رخداد $6 \times \frac{1}{2} = \frac{6}{64}$ است.
  • در ابتدا حداقل دو نفر کرونا داشته باشند: در این صورت پس از گذشت دو ساعت همه افراد کرونا دارند چون فاصله هر کس تا فرد مبتلا کمتر مساوی ۲ است. احتمال این رخداد $1 - \frac{1}{64} - \frac{6}{64} = \frac{57}{64}$ است.

پس احتمال اینکه همه افراد در انتها کرونا داشته باشند برابر است با احتمال اینکه در ابتدا حداقل ۲ نفر کرونا داشته باشند. این احتمال $\frac{57}{64}$ می‌باشد.


ابزار صفحه