المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲:سوال ۴

سوال ۴

$m$‌ دایره با شماره‌های ۱ تا $m$ و با شعاع‌های $r_m$ و … و $r_2$ و $r_1$ و پاره‌خطی بطول $l$‌ داده شده‌اند. می‌خواهیم تعدادی از این دایره‌ها را انتخاب کنیم بطوری‌که آن‌ها بتوانند پاره‌خط را مانند شکل زیر بپوشانند.

برنامه‌ای بنویسید تا پس از دریافت ورودی‌ها، شماره‌های دایره‌های انتخاب شده را به‌ترتیب از چپ به راست بنویسد. در صورتی که مسئله بیش از یک جواب داشته باشد، یک جواب کافی است. اگر مسئله جواب ندارد، آن را نیز مشخص نمایید.


ابزار صفحه