المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۹:سوال ۱۳

سوال ۱۳

سلطان، ایلیچ و آبولف سه برادر هستند. پدر آن‌ها شش هدیه برای آن‌ها خریده است. هر کدام از بچه‌ها به ازای هر هدیه گفتند به چه میزانی با گرفتن آن هدیه خوشحال می‌شوند. این مقادیر در جدول زیر آمده است:

پدر می‌خواهد این شش هدیه را بین سه فرزندش تقسیم کند. لزومی ندارد به هر کس دقیقاً دو هدیه برسد. هم‌چنین ممکن است مجموعه‌ی هدایای یک فرد تهی باشد. گوییم فرد $A$ به فرد $B$ حسادت خواهد کرد، اگر با عوض کردن هدیه‌هایشان، مجموع خوشحالی $A$ بیش‌تر شود. تعداد زوج مرتب‌های $(A, B)$ را که $A$ به $B$ حسادت کند، میزان بدبختی پدر می‌گوییم. کمینه‌ی میزان بدبختی پدر را بیابید.

  1. 0
  2. 3
  3. 2
  4. 1
  5. 4

پاسخ

گزینه (1) درست است.


ابزار صفحه