المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۷:سوال چهار

دورهای مرتبط (۲۵ امتیاز)

فرض کنید یک عدد طبیعی بزرگ‌تر از ۵ است. یک گراف ساده‌‌ی رأسی داریم که هر دو دور آن، دست کم یک رأس مشترک دارند. بیشینه‌ی تعداد یال‌های این گراف را بر حسب بیابید.

پاسخ


ابزار صفحه