المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۶:سوالات ۲۱ تا ۲۳

سوالات ۲۱ تا ۲۳

محسن دستگاهی دارد که به عنوان ورودی یک گراف می‌گیرد و در خروجی گرافی دیگر به او می‌دهد!

کارهایی که دستگاه او می‌تواند انجام دهد به شرح زیر است:

 • ببین دو رأس مجاور انتخاب شده یک رأس اضافه کند.
 • رأس جدیدی را به دو رأس مجاور انتخاب شده متصل نماید.

محسن یک بازی خطرناک با دستگاه خود شروع می‌کند. به این ترتیب که با یک گراف مثلث $(C_3)$ شروع می‌کند و هر بار گراف خود را به دست‌گاه می‌دهد و گراف خروجی را برای دور بعد در نظر می‌گیرد و هر موقعی که از بازی خسته شود، گراف‌ش را به عنوان نتیجه‌ی بازی اعلام می‌کند.

سوال ۲۱

کدام یک از شکل‌های زیر می‌تواند نتیجه‌ی بازی محسن با دستگاه خود باشد؟

شکل الف)

شکل ب)

شکل ج)

 1. الف
 2. ج
 3. الف و ج
 4. ب و ج
 5. هیچ‌کدام

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

سوال ۲۲

عدد هم‌بندی یک گراف را حداقل تعداد رأس‌هایی در نظر می‌گیریم که باید از آن گراف حذف شود تا آن گراف ناهم‌بند شود. (توجه کنید به طور قراردادی عدد هم‌بندی را برای یک گراف کامل $n$ رأسی برابر $n-1$ در نظر می‌گیریم).

در بین همه‌ی گراف‌هایی که می‌توانند نتیجه‌ی بازی خطرناک محسن باشند، بیش‌ترین عدد همبندی چند است؟

 1. $2$
 2. $3$
 3. $4$
 4. $5$
 5. تا هر عددی می‌تواند زیاد شود

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

عدد همبندی گراف نتیجه‌ی بازی محسن هیچ گاه بیش از دو نمی‌شود. برای نشان دادن این موضوع آخرین حرکت محسن را در نظر می‌گیریم. در هر کدام از حرکات با حذف دو راس $x$ و $y$ ‌گراف ناهمبند می‌شود و راس اضافه شده در آن حرکت از دیگر راس‌های گراف جدا می‌شود.

سوال ۲۳

گراف مسطح به گرافی می‌گوییم که بتوان آن را در صفحه کشید، بدون آن که یال‌هایش یک‌دیگر را قطع کنند. در این وضعیت، صفحه به ناحیه‌هایی تقسیم می‌شود. به غیر از ناحیه‌ی نامحدودی که اطراف گراف را در بر می‌گیرد، بقیه‌ی ناحیه‌ها را محدود می‌نامند. مثلاً گراف شکل الف در سؤال قبل، دارای ۴ ناحیه‌ی محدود است. دو ناحیه با هم مجاورند اگر حداقل در یک یال با هم مرز مشترک داشته باشند.

عدد رنگی سطحی را برای گراف‌های مسطح، حداقل تعداد رنگ‌های لازم برای رنگ کردن ناحیه‌های محدود گراف تعریف می‌کنیم؛ به طوری که هیچ دو ناحیه‌ی محدود مجاوری هم‌رنگ نباشند.

در بین همه‌ی گراف‌هایی که می‌توانند نتیجه‌ی بازی خطرناک محسن باشند، بیش‌ترین عدد رنگی سطحی چند است؟

 1. $2$
 2. $3$
 3. $4$
 4. $5$
 5. ممکن است گرافی نامسطح نتیجه‌ی این بازی خطرناک باشد

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

همه‌ی گراف‌های نتیجه‌ی بازی محسن مسطح هستند، چون گراف ابتدایی مسطح است و هیچ کدام از دو حرکت مسطح بودن را تغییر نمی‌دهد.

حرکت اول:‌ می‌توان مسیر دو راسی را مانند یک یال در نظر گرفت و اگر گراف قبل از این حرکت مسطح بود، بعد از آن هم مسطح خواهد ماند. حرکت دوم: در دو طرف یال $x$ و $y$ دو ناحیه وجود داشته است می‌توان مثلث ایجاد شده در این حرکت را در هر کدام از این دو ناحیه قرار داد ( راس ایجاد شده را در مرکز آن ناحیه در نظر می‌گیریم). پس اگر گراف قبل از این حرکت مسطح باشد بعد از آن هم مسطح خواهد ماند.

عدد رنگی سطحی این گراف ها حداکثر ۳ است زیرا حرکت اول تغییری در ناحیه‌ها و در نتیجه رنگ آمیزی آنها ایجاد نمی‌کند و در حرکت دوم یال $x$ و $y$ حداکثر دو ناحیه‌ی محدود در دو طرف خود داشته است پس مثلث ایجاد شده حداکثر با این دو ناحیه می‌تواند مجاور باشد و همیشه رنگ سومی وجود دارد که می‌توان آن مثلث را با آن رنگ کرد.


ابزار صفحه