المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۰:سوال ۱۶

سوال 16

یک الگوریتم بر روی متغیرهای $n$،$b$،$s$ و $r$ عملیات زیر را انجام می‌دهد:

 1. مقدار $n$ را به عنوان ورودی بگیر.
 2. مقدار $b$ و $s$ را برابر ۰ قرار بده.
 3. باقی‌مانده‌ی تقسیم $n$ بر ۲ را در $r$ بریز.
 4. اگر مقدار $r$ با مقدار $b$ متفاوت بود مقدار $s$ را یک واحد افزایش بده.
 5. مقدار $r$ را در $b$ بریز.
 6. مقدار خارج‌قسمت تقسیم $n$ بر ۲ را پیدا کن. این مقدار را در $n$ بریز.
 7. اگر مقدار $n$ بیش‌تر از ۰ بود به مرحله ۳ برو.
 8. مقدار $s$ را در خروجی چاپ کن.

اگر این الگوریتم را یک‌بار برای ورودی $n = ۱$، یک‌بار برای ورودی $n=۲$،… و یک‌بار برای ورودی $n = ۱۲۸$ اجرا کنیم، بیش‌ترین مقداری که در حین این ۱۲۸ اجرای مستقل در خروجی چاپ می‌شود چند است؟

 1. ۹
 2. ۶
 3. ۸
 4. ۷
 5. ۵

پاسخ

گزینه $(4)$ صحیح است


ابزار صفحه