المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۰:سوال ۱۳

سوال ۱۳

$n$ راننده با ماشین‌های هم‌اندازه به طول $L$ می‌خواهد طوری در یک‌ طرف خیابانی به طول ۱۳۸۹ پارک کنند که یک ماشین تازه‌وارد، هیچ جای پارکی به طول حداقل $M$ در همان طرف خیابان نداشته باشد. منظور از جای پارک فاصله‌ی بین دو ماشین متوالی، و یا فاصله‌ی بین ابتدا یا انتهای خیابان با نزدیک‌ترین ماشین است. در کدام یک از گزینه‌های زیر $n$ راننده به هدف خود نمی‌رسند؟ ( در هر گزینه ($n, L, M$) داده‌شده است)

  1. (۶، ۱، ۱۹۹)
  2. (۱۲، ۳، ۹۹)
  3. (۱۰۵، ۵۰، ۹)
  4. (۲۴۸، ۱۰۰، ۴)
  5. ( ۳، ۱، ۲۹۹)

پاسخ

گزینه $(5)$ صحیح است


ابزار صفحه