المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۰:سوال ۱۰

سوال 10

شکل زیر یک شهر را با ۲۴ خانه (دایره‌ها) و یک اداره پست (در مرکز) نشان می‌دهد. این شهر ۴۰ خیابان به طول ۱ دارد که هر خیابان دو محل (خانه یا اداره پست ) را به یکدیگر متصل می‌کند. ۳ پستچی وظیفه دارند نامه‌های مردم را از اداره‌ی پست به درب خانه‌شان برسانند.

یک روز صبح ۳ پست‌چی که به اداره پست می‌روند متوجه می‌شوند برای هر خانه دقیقاً یک نامه آمده است. این پستچی‌ها می‌خواهند طوری برنامه‌ریزی کنند که رساندن همه‌ی نامه‌ها به مقصد در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسد. می‌دانیم هر پستچی هر خیابان مستقیم (به طول ۱) را در یک دقیقه طی می‌کند و هر پستچی در لحظه می‌تواند حداکثر یک نامه در دست داشته باشد.

حداقل چند دقیقه پس از شروع کار، همه‌ی نامه‌ها به مقصد می‌رسد؟

  1. ۳۹
  2. ۲۰
  3. ۴۰
  4. ۲۸
  5. ۳۶

پاسخ

گزینه $(5)$ صحیح است


ابزار صفحه