المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۰:سوال چهار

کشور عجیب

در کشور «عجیب» تعدادی شهر وجود دارد که بعضی از آن‌ها با جاده‌ی دو‌طرفه به هم وصل شده‌اند. می‌دانیم در این کشور از هر شهر به شهر دیگر می‌توان با عبور از تعدادی جاده مسافرت کرد. در این کشور عجیب تنها یک اتومبیل وجود دارد. یک جهان‌گرد با خرید آن اتومبیل وارد یکی از شهرها شده است. او قصد دارد از همه‌ی شهرهای این کشور بازدید کند. در این کشور عجیب هر شهر تنها از یک میدان تشکیل شده است که تمام جاده‌های منتهی به آن شهر٬ به این میدان می‌رسند. در وسط میدان هر شهر یک پلیس ایستاده است و در هر لحظه تنها یک جاده را برای خروج از شهر باز می‌گذارد اما اجازه‌ی ورود به شهر را از هر جاده‌ای می‌دهد.

فرض کنید پلیس هر شهر بلافاصله پس از خروج اتومبیل از آن شهر٬ خروجی باز را می‌بندد و جاده‌ی بعد از آن را (در جهت ساعت‌گرد دور میدان) برای خروج باز می‌کند. ثابت کنید جهان‌گرد با شروع از هر شهر دل‌خواه و با هر وضعیت اولیه‌ی خروجی‌های باز٬ می‌تواند از همه‌ی شهر ها دیدن کند. توجه کنید جاده‌ها تنها در میدان شهرها با یکدیگر تقاطع دارند.


ابزار صفحه