المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱:سوال ۱

سوال ۱

چند جمله‌ای‌های $P(x)=a_0+a_1x+…+a_nx^n$، $(a_n \ne 0)$ و $Q(x)=b_0+b_1x+…+b_mx^m$، $(b_m \ne 0)$ را در نظر بگیرید. الگوریتمی بنویسید که $n$ و $a_0$ تا $a_n$ و $m$ و $b_0$ تا $b_m$ را بگیرد و ضرایب چند جمله‌ای‌های $P(x)+Q(x)$ و $P(x) \times Q(x)$ را به‌دست آورد و بترتیب در متغیرهای $DS$ و $DP$‌ ذخیره نماید.


ابزار صفحه