المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱:سوال ۱

سوال ۱

چند جمله‌ای‌های $P(x)=a_0+a_1x+…+a_nx^n$، $(a_n \ne 0)$ و $Q(x)=b_0+b_1x+…+b_mx^m$، $(b_m \ne 0)$ را در نظر بگیرید. الگوریتمی بنویسید که $n$ و $a_0$ تا $a_n$ و $m$ و $b_0$ تا $b_m$ را بگیرد و ضرایب چند جمله‌ای‌های $P(x)+Q(x)$ و $P(x) \times Q(x)$ را به‌دست آورد و بترتیب در متغیرهای $DS$ و $DP$‌ ذخیره نماید.

پاسخ

برنامه خواسته شده به زبان پاسکال در زیر آمده است:

progrom Problem1; var

M, N, DS, DP, I:
A, B, S: array [0..100] of Real;
P: array [0..200] of Real;

begin

ReadLn(N);
for I := 0 to N do
  ReadLn(A[I]);
RedLn(M);
for I := 0 to M do
  ReadLn(B[I]);
for DS := 0 to N + ord(M > N) * (M - N) do {WiD}
  S[DS] := A[DS] + B[DS];
for DP := 0 to M + N do {WiD}
  for I := 0 to DP do
    P[DP] := P[DP] + A[I] * B[DP -I]

end.


ابزار صفحه