المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۷:سوال ۱

جمع بخش‌پذیر

$n^2-n$ عدد طبیعی داده شده است. ثابت کنید $n$تا از آن‌ها هستند که جمع‌شان بر $n$ بخش‌پذیر است.


ابزار صفحه