المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۵:سوال ۵

صفر پاک‌کن

اعداد ۱ تا ۱۰۰٫۰۰۰ را پشت سرهم و با یک فاصله‌ی خالی بین هر دو عدد بر روی کاغذ می‌نویسیم. سپس رقم‌های صفر آن‌ها را پاک می‌کنیم (یعنی آن‌ها را با فاصله‌ی خالی جای‌گزین می‌کنیم.) توجه کنید که ممکن است با این کار از یک عدد تعدادی عدد دیگر تولید شوند: مثلاً از ۷۰۰۹۰ دو عدد ۷ و ۹ تولید می‌شوند. جمع اعداد حاصل چند است؟

نحوه‌ی محاسبه‌ی خود را به دقت و طی مراحل مشخص نشان دهید.


ابزار صفحه