المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۳:سوال ۲

جدول خوش‌ریخت

می‌خواهیم خانه‌های یک جدول $n \times 3$ (با $n$ سطر و ۳ ستون) که $n$ عددی فرد است را با اعداد ۱ تا $3n$ به گونه‌ای پر کنیم که هر عدد دقیقاً در یک خانه نوشته شود و مجموع اعداد نوشته شده در هر یک از $n$ سطر با سطرهای دیگر یکسان باشد. مثلاً برای $n =3$٬ در جدول زیر که از اعداد ۱ تا ۹ پر شده است جمع اعداد خانه‌های هر سطر برابر ۱۵ است.

آیا می‌توانید این کار را برای سایر مقادیر فرد $n$ انجام دهید؟ شما باید در جواب یک روش کلی برای پر کردن جدول‌های $n \times 3$ ارایه دهید.


ابزار صفحه